شرکت Geotomographie فرستنده و گیرنده های لرزه ای سطحی و درون چاهی را طراحیGEOTOMOGRAPHIE و تولید می کند و نرم افزار مناسب در این زمینه را ارائه می دهد. این شرکت پیمایش ها و فیلدهای لرزه ای را برای مشتریان خود طراحی و اجرا می کند و در ادامه کلیه مراحل پردازش، تفسیر و ارائه گزارش مربوط به پروژه را نیز انجام می دهد.

 

این شرکت در سال 1999 در آلمان تاسیس شده است و تیم فوق العاده ای از متخصصان فنی و زمین شناس دارد که فهم عالی از تکنولوژی لرزه ای درون چاهی و تجربه کامل فیلدی در طراحی تجهیزات لرزه ای دارا می باشند.

این شرکت در زمینه خدمات ژئوفیزیکی در چهار بخش Tomography، Crosshole ، Downhole و تجهیزات نزدیک سطح فعالیت میکند. در قسمت Tomography این شرکت تصاویر با قدرت تفکیک پذیری بالا از سرعت امواج S و P برای ساختارهای زمین شناسی معین ارائه می دهد. در قسمت Crosshole پروفیل های عمقی یک بعدی با تفکیک پذیری بالا از سرعت های امواج S و P برای تعیین پرامترهای دینامیکی خاک ایجاد می شود. در بخش Downhole نیز مانند بخش Crosshole پروفیل های عمقی یک بعدی با تفکیک پذیری استاندار از سرعت های امواج S و P برای تعیین پرامترهای دینامیکی خاک ایجاد می شود. تفاوت این دو در این است که در بخش Crosshole از دو چاه که در کنار یکدیگر قرار دارند استفاده می شود و در بخش Downhole تنها از یک چاه استفاده می گردد. باید توجه داشت که تفکیک پذیری عمودی Crosshole بیشتر از Downhole است.

 

شرکت لرزه نگاری ژرف کاو نماینده انحصاری شرکت Geotomographie در ایران است.

 http://geotomographie.de/about-us/our-distributors/

 

www.geotomographie.de

جستجو