شرکت ABEM در توسعه محصولات ژئوفیزیکی از سال 1923 پیشتاز است. abem

تکنولوژی ABEM برای کارهای ژئوفیزیکی نزدیک سطح برای ارزیابی وضعیت خاک، بررسی و تعیین آب های زیرزمینی، اکتشافات معدنی، بررسی های زیرسازی و تعیین عوارض پنهان با استفاده از روش های مقاومت ویژه، الکترو مغناطیس، لرزه نگاری، بررسی های لرزه ای و راداری استفاده می شود. 

 

شرکت لرزه نگاری ژرف کاو کلیه تجهیزات ژئوفیزیکی این شرکت را ارائه می دهد.


گواهی نمایندگی شرکت ABEM

 

ترجمه گواهی نمایندگی شرکت ABEM

جستجو